اثر تلفن همراه بر سلامتی

 

اثرات غیر گرمایی پیشنهاد می شود که اثرات غیر گرمایی ، یا شامل اثرات ظریف بر روی سلولهایی است که ممکن است منجر به افزایش پیشرفت سرطان شوند و یا شامل اثرات بر روی بافتهای تحریک پذیر است که این امر منجر به تغییر در عملکرد مغز یا سایر بافتها می شود . RFE (مقدار انرژی آزاد شده از تلفن همراه زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد ) ، به طور مستقیم قادر به ایجاد آسیب در ماده ژنتیکی سلولها (DNA) نمی باشد و بنابراین نمی تواند به موتاسیونهای ایجاد کننده سرطان منتهی شود . در May 1999 گروه ملی حفاظت در برابر اشعه UK در زمینه پرتوهای غیر یونیزه کننده نتیجه گیری کردند که ... شواهدی در زمینه ارتباط خطر ایجاد سرطان و قرار گرفتن در معرض اشعه تلفن همراه وجود ندارد . تمامی اطلاعات تحقیقاتی از آن زمان به بعد این موضوع را تأیید می کنند . در ضمن شواهدی از مطالعات بیولوژیک (شامل آزمایشهای انجام شده بر روی حیوانات آزمایشگاهی ) مبنی بر اثرات احتمالی این اشعه ها بر روی شروع یا ایجاد یا پیشرفت تومور بدست نیامده است . فقدان شواهد در این زمینه ها فقدان خطر را ثابت نمی کند و فعالیتهای تحقیقاتی بیشتری مورد نیاز است . همچنین بین اثرات احتمالی RFE و عملکرد مغز ارتباط وجود دارد ، به عنوان مثال : سردرد ، کاهش حافظه ، تغییر زمان عکس العمل و الگوی خواب . علیرقم فقدان شواهدی مبنی بر مضر بودن تلفن همراه برای سلامتی ، بعضی از مردم ممکن است بخواهند میزان قرارگیری در معرض RFE در زمان استفاده از تلفن همراه را به حداقل برسانند . سازمان سلامت جهانی (WHO) پیشنهاد می کند : · به منظور کاهش یافتن میزان قرارگیری در برابر RFE می بایست زمان مکالمه را کوتاه کرد و یا جهت دور نگه داشتن تلفن از بدن از دستگاه Hands free استفاده کرد . · هرشخص باید مکالمه خودر ا در بعضی از مکانهای بخصوص محدود کند چرا که : 1. ممکن است تلفن همراه با عملکرد سیستم هدایتی هواپیما و یکسری از وسایل الکتریکی پزشکی بخصوص همچون پمپهای قلبی و سمعکها تداخل ایجاد کند . 2. استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی احتمال وقوع ترافیک را بالا می برد . افراد استفاده کننده از تلفن همراه ممکن است با انتخاب تلفنهای با SAR (مقدار RFE جذب شده در واحد جرم ) پایین ، میزان قرارگیری در معرض اشعه را کاهش دهند . تلفنهای همراه در مورد SAR هایشان شدیداً متنوع هستند ، با این وجود معمولاً تلفنهای جدیدتر نسبت به انواع قدیمی ، SAR کمتری دارند . آیا کیتهای Hands free و سایر لوازم جانبی تلفن همراه میزان قرارگیری در معرض RFE را کاهش می دهند تحقیقات اخیر نشان می دهد که با وجود این که کیتهای Hands free می توانند منجر به کاهش اشعه تلفن همراه شوند ، همچنین ممکن است سبب افزایش میزان سطوح اشعه تلفن گردند. این اثرات به نوع تلفن ، نوع کیت ، محل قرار گیری تلفن و قد فرد مصرف کننده تلفن بستگی دارد . بنابر این بر اساس شواهد فعلی استفاده از کیتهای Hands free کاهش میزان قرارگیری در برابر اشعه را تضمین نمی کند . شواهد در مورد پوششهای جذب RFE ، پوشش آنتن و سایر وسایل حفاظتی ، مشابه کیتهایHands free می باشد . این وسایل در کاهش میزان قرارگیری در برابر اشعه مؤثر هستند ، اما این تأثیر چندان قوی نیست ; با اطلاعات کنونی ، استفاده از این وسایل منجر به افزایش قرار گرفتن در معرض اشعه نمی شود . یک موضوع قابل توجه این است که ادعای اکثر کارخانه های سازنده این وسایل با نتایج آزمایشهای مستقل انطباق ندارد . نتیجه گیری تلفن همراه در هنگام استفاده ، از خود انرژی الکترومغناطیس فرکانس رادیویی (RFE) آزاد می کند که می تواند منجر به اثرات مضری برای بافتهای بدن شود . در حال حاضر بین قرار گیری در معرض RFE تلفن همراه و اثرات مضر بر روی سلامتی رابطه اثبات شده ای وجود ندارد . در پایان توصیه می شود برای پیشگیری از اثرات احتمالی تلفن همراه بر روی مغز، چشم بافتهای تحریک پذیر و در تسهیل ایجاد و یا پیشرفت سرطان ، بهتر است میزان استفاده از تلفن همراه را به حداقل ممکن خود برسانیم و در هنگام رانندگی و در هنگام سفرهای هوایی از تلفن همراه استفاده نکنیم .

/ 0 نظر / 17 بازدید